Yapı yaklaşık birim maliyetleri 2019 yılı

21 Mart 2019 0 Yazar: birimfiyatim.com

Yapı yaklaşık birim maliyetleri 2019 yılı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA
KULLANILACAK 2019 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM
MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
Yapı yaklaşık birim maliyetleri
MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin 3.2
maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında
kullanılacak 2019 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık
hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler
(%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir:
Yapı yaklaşık birim maliyetleri 2019 yılı
 
 
Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine
ilişkin açıklamalar
MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı
kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili
hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.
(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya
Tebliğden çıkarılan yapılar için, 2019 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı
ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın
tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2019 yılı tebliğinde karşılığı
olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.
(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte
düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre
hazırlanacak metrajlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarının
uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.
2019 yılı yapı yaklaşık birim metrekare maliyetleri
Yapı yaklaşık birim maliyetleri 2019 yılı