Yapı inşaat ruhsatı nasıl alınır?

23 Aralık 2019 Yazarı birimfiyatim.com 0

Yapı inşaat ruhsatı nasıl alınır?

Yapı inşaat ruhsatı nasıl alınır? Ruhsat için belediyece istenilen belgeler nelerdir? İnşaata başlamadan önce yapılması gereken işlemler:

 • Yapı ruhsatı müracaat dilekçesi aslı
 • Tapu kayıt örneği veya sureti (İdare bunu TAKBİS’den kendisi de temin edebilir)
 • Yola terk var ise, terkli tapu sureti
 • Çap Belgesi (Aslı) (Kadastro planında taşınmazın geometrik konumunu gösteren bu belge Kadastro Müdürlüğünden alınır.)
 • Röperli Kroki (Aslı) (İlgili Kadastro Müdürlüğünden alınacak.)
 • İmar durum belgesi (Aslı) (Başvuru yapılan belediyeden alınır.)
 • İnşaat İstikamet Rölövesi (Aslı) (İmar durumuna uygun inşaat istikamet rölevesi, ilgili Belediyenin Harita Müdürlüğünden alınır.)
 • Gerekiyorsa Kot Kesit Rölevesi (Aslı) (İmar durumuna uygun arazi-yol kotlarının belirlendiği kot kesit rölevesi ilgili Belediyenin Harita Müdürlüğünden alınır.)
 • Aplikasyon Krokisi (Aslı) (İlgili Kadastro Müdürlüğünden veya yetkili bürülardan alınır.)
 • Fenni sorumlunun sorumlulukları üstlendiğine dair Taahhütname (Aslı)
 • Vekaletname ve muvaffakatnameler (Aslı) (İşlemleri vekil yapıyorsa/gerektiğinde, özellikle hisseli arsalarda işlemi yürütene vekalet/muvafakat verilmesi gerekmektedir.)
 • Proje müelliflerinin, mesleğini icra edebileceğini kanıtlayacak bir belge ve imza beyannamesi. (Aslı)
 • Tadilat projelerinde, eski proje müelliflerinden noterden tasdikli muvafakatname ve eski tasdikli projeler.
 • Eski eser uygulamalarında; yukarıdaki belgelerin dışında, röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilaveten Kurul Kararları ile fotoğraf albümü (Parsel üzerinde tescilli eski eser varsa veya planında kurul kararı alınması gerekiyorsa, Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu’na başvurulmalı ve projenin bu kurul tarafından onaylanması gerekmektedir.)
 • Mimari Uygulama Projesi (Aslı – 5 takım)
 • Statik (Betonarme) Uygulama Projesi (Aslı – 5 takım)
 • Elektrik, Mekanik Tesisat Uygulama Projeleri (Aslı – 5 takım)
 • Çevre ve Peyzaj Projeleri (Aslı – 5 takım)
 • Statik hesaplar (Aslı – 5 Takım)
 • Yapı denetimi hizmet sözleşmesi onaylı sureti (5 Takım)
 • Noter onaylı mal sahibi taahhütnamesi (Aslı)
 • Noter onaylı T.U.S. (Teknik Uygulama Sorumluluk) taahhütnamesi (Aslı)
 • T.U.S. büro tescil belgesi onaylı sureti
 • Noter onaylı sürveyan taahhütnamesi (Aslı)
 • Noter onaylı harita mühendisi aplikasyon taahhütnamesi (Aslı)
 • Mimaribüro tescil belgesi onaylı sureti
 • Zemin etüd raporu (Jeoteknik raporu) (Aslı)
 • Yol ve alt yapı katılım payı ve ilk taksit ödendi belgeleri
 • Trafo belgesi. (Aslı)
 • Teknik kontrol için istenecek diğer belgeler (Gerektiğinde)

okul inşaat maliyeti
İnşaatlarınızın güvenli olması dileğiyle, iyi çalışmalar dileriz.