Kayseri hobi bahçesi fiyatları 2024

10 Haziran 2020 Yazarı birimfiyatim.com 1

Kayseri hobi bahçesi fiyatları 2024

Kayseri hobi bahçesi fiyatları 2024 – Hobi Bahçesi  Başvurusu Yapacak Kişilerde Aranacak Nitelikler ;

 • Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde ikamet ediyor olmak.
 • Emekli olmak veya 50 yaş ve üzerinde olmak.
 • Yeni yapılacak Hobi Bahçelerinde ve tahsis dönemleri sonunda ihtiyaç duyulduğunda yukarıdaki iki madde başkanlık oluru ile değiştirilebilir.

Madde 6.   Hobi Bahçesi Kullanımı İçin Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler;

 • Başvuru Şahsen yapılmalıdır.
 • Başvuru belgesi (Form 1)
 • Başvuru ücreti makbuzu
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Emekli olduğunu belirten belge
 • Varsa 1. Derece şehit yakını veya gazi olduğunu gösterir belge
 • 2 adet fotoğraf

 Hobi Bahçeleri Tahsis Şartları

 1. Hobi Bahçeleri belirli sürelerle tahsis edilir , başvurular Hobi Bahçeleri Tahsis Merkezi tarafından alınır, tahsis işlemi mülkiyet hakkı doğurmaz , tahsis süresinin bitiminde ihbara gerek olmaksızın Hobi Bahçesi boşaltılır.
 2. Hobi Bahçesi talebi olanlar, yeni tahsis dönemlerinde Büyükşehir Belediyesi veznesine idarece belirlenen bedeli yatırarak makbuz ile başvuru yapar. (Ara müracaatlarda bu bedel istenmez) Tahsisi yapılamayan kişilerin başvuru bedeli geri iade edilmez.
 3. Bahçe tahsis edilen kişinin ölümü halinde, 1. derece yakını(anne, baba, eş ve çocuklar) bir sonraki tahsis dönemine dek kullanır. Birinci dereceden akrabalar bahçeyi kullanmak istemezlerse, bahçenin kullanım hakkı yeni kullanıcıya tahsis edilmek üzere Belediyeye geçer.
 4. Hobi Bahçelerinin kullanım süresi, ilk tahsiste üç yıldır. Kullanılan Hobi Bahçelerinde süre uzatımı bir yılı aşmayan sürelerle Belediye Encümenince uzatılabilir. Bu süre toplamda beş yılı geçemez.
 5. Hobi Bahçeleri kullanım dönemi, her yılın 01 Mart – 30 Kasım tarihleri arasıdır , bu tarihler dışındaki sürede, hobi bahçeleri kullanımı idarece kontrollü olarak yapılır.
 6. Hobi Bahçeleri tahsis dönemlerinde, başvuru ve tahsis takvimi idarece ilan edilir.
 7. Başvuru fazlalığı durumunda, tahsisler çekiliş  yöntemi  ile gerçekleştirilir.
 8. Hobi Bahçeleri Ortak Gider Katılım Payları ( temizlik, depolama ve diğer giderler) yıllık

ve/veya çok yıllık olarak Belediye Meclisince belirlenir. Belirlenen bedeller için yapılacak ödemeler, Belediyemiz veznesine veya Belediyemiz hesap numarasına yatırılır. Tahsilatın takibi, Mali Hizmetler Daire başkanlığınca  yapılır.
9. Yıllık ve çok yıllık yapılan tahsislerde, bir yıla tekabül eden bedelin, çekilişin yapılmasını müteakip 10 iş günü içerisinde yatırılması zorunludur. Aksi halde tahsis hakkı, hiçbir ihtara ve yasa yoluna başvurulmasına gerek kalmaksızın düşer.

 1. Çok yıllık olarak yapılan tahsislerde; takip eden yıllara ilişkin vadelerde, çekiliş tarihini takip eden 10. iş günü esas alınacaktır. Ödemeler aylara bölünmüş ise ödemenin üst üste iki ay aksatılması halinde, hiçbir ihtara ve yasa yoluna başvurulmasına gerek kalmaksızın, bahçe kullanıcı fuzuli şagil konumunda değerlendirilip, yasaların bu husustaki hükümleri dikkate alınarak, bahçe kullanıcısının elinden geri alınabilecektir. Bu halde kullanıcı, ekim – biçim – mahsul vb. değerler açısından herhangi bir tazminat talep edemeyecektir.
 2. Fiyat bilgisi için bu numarayı arayabilirsiniz: 0352 222 89 60

Kayseri hobi bahçesi fiyatları 2024 için aşağıdaki linkten bilgi alıp başvuru yapabilirsiniz:
www.basvuru.com