Katlar alanı katsayısı ( KAKS ) nedir nasıl hesaplanır?

17 Mayıs 2018 Yazarı birimfiyatim.com 4

Katlar alanı katsayısı ( KAKS ) nedir nasıl hesaplanır?

Katlar alanı katsayısı ( KAKS ) nedir nasıl hesaplanır?

emsal nedir

Katlar Alanı Katsayısı KAKS = toplam inşaat alanı / parsel alanı
Taban Alanı Katsayısı TAKS = inşaat taban alanı / parsel alanı ( TAKS nedir nasıl hesaplanır )
KAKS: Katlar alanı katsayısını ifade eder. Diğer bir adı da “Emsal”dir. Bir arsaya yapılabilecek toplam net inşaat alanını belirler.
TAKS: Taban alanı katsayısını ifade eder. Bir yapının taban alanının, arsa alanının ne kadarına yapılabileceğinin oranını gösterir.
Örnek KAKS hesabı:
1000 m2’lik bir arsanın imar çapında emsal (KAKS) 1.5 verilmiş olsun. Bu arsa üzerine inşaa edilecek yapının katlar alanı toplamı = 1000 x 1.5 = 1500m2’dir.

Katlar Alanı: Bodrum kat, asma kat, çatı arası piyesi ve açık/kapalı çıkmalar dâhil, kullanılabilen bütün katların, katlar alanına dâhil edilmeyen alanları çıktıktan sonraki alanlar toplamını,

tt) Katlar alanı katsayısı (KAKS) (Emsal): Yapının inşa edilen tüm kat alanlarının toplamının imar parseli alanına oranını ifade eder.

Ayrık veya blok nizam olan yerlerde, uygulama imar planında açıkça belirlenmemiş ise TAKS %40’ı geçemez. Ancak, çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen parsellerde, TAKS %60’ı geçmemek şartıyla, çekme mesafelerine göre uygulama yapılır.

—-

Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; parselin durumu, binanın parseldeki konumu, kat adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya kullanım kararı gibi plana ait kararlara aykırı hale düşen yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlatılabileceği gibi talep halinde yürürlükteki plan ve mevzuat hükümlerine göre de tadilatlı olarak ruhsat düzenlenebilir. Bu yapılardan Kanunun 29 uncu maddesindeki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam edilebilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat alınması zorunlu olup, bu yapılara ilk ruhsat koşullarına uygun olarak yeniden ruhsat düzenlenebileceği gibi talep halinde yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yeniden ruhsat düzenlenebilir.
Bu yapılar için kat ilavesinden ayrı ilave inşaat taleplerinde yürürlükteki planın taban alanı kat sayısı ve kat alanı kat sayısına uygunluk koşulu, sadece kat ilavesi taleplerinde ise yürürlükteki planın kat alanı kat sayısına uygunluk koşulu aranır. Uygulama imar planında mevcut yapılarla ilgili özel bir hüküm bulunması halinde uygulamalar plan hükümlerine göre yapılır. Ancak bu alanda, Kanunun 18 inci maddesi uyarınca arazi ve arsa düzenlemesi yapılması ve yapının bulunduğu parselin hisseli hale gelmesi halinde ilgili idarece seviye tespiti yapılır. Şüyunun giderilmesinde bina bedeli bu tespite göre belirlenir, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi, bina bedelinin tespitinde müktesep hak oluşturmaz. Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni başvurusunda bulunanlar, bu hükmü dikkate almak zorundadır.