Karayolları KGM birim fiyatları 2019 excel indir

22 Mart 2019 Yazarı birimfiyatim.com 0

Karayolları KGM birim fiyatları 2019 excel indir

Karayolları KGM birim fiyatları 2019 excel indir
Birim fiyatları indirmek için aşağıdaki tablonun altında download yazan kısma tıklamanız yeterlidir. İkinci listede de ek fiyatlar vardır onu da indiriniz.
[embeddoc url=”https://birimfiyatim.com/wp-content/uploads/2019/03/KGM-Birim-Fiyat-Analiz-ve-Tarifleri-2012-2019-vFinal4.xlsx” download=”all” viewer=”microsoft”]
[embeddoc url=”https://birimfiyatim.com/wp-content/uploads/2019/03/2019-YILI-KGM-2012-SONRASI-BIRIM-FIYAT-LISTESI-37.pdf” download=”all”]

1.3 Birim Fiyat Tarifinde Kabul Edilen Esaslar

1.3.1 Yukarıda 1.2’de belirtilen 6 gruptan herhangi biri veya birkaçı ayrı ayrı ifade edilemez. Herhangi bir birim fiyat tarifi; kendisine ait pozda belirtilen grupların hepsi birlikte ve bir bütün halinde göz önünde tutularak uygulanacaktır.
1.3.2 Bütün pozlarda, “Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılan unsurlar kesin olarak belirtilmiş olup, sadece bunlar için, ilgili pozlarındaki birim fiyatları üzerinden ayrıca ödeme yapılır.
Ancak; 07.005/K ve 07.006/K taşıma pozlarında “Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar” bölümünde gösterilen “Yükleme, boşaltma, depolama, istif ve figüre” unsurlarının ayrıca ödenebilmesi için bu unsurların ilgili imalat birim fiyatlarına dâhil edilmemiş olması gerekir.
1.3.3 Bütün pozlarda işin; her türlü durum ve şartlar altında KTŞ’nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlara göre eksiksiz olarak meydana getirilmesi için gerekli olan ve Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışındaki bütün unsurlar birim fiyata dâhildir.

NOT:

1- Genel hükümlerin tamamı Birim Fiyat Tarifleri ile birlikte kullanılacaktır. Birim Fiyat Tarifleri ile Genel Hükümler arasında çelişki olması halinde Genel Hükümler geçerli olacaktır.
2- Birim Fiyat Tariflerinde taşıma formüllerinde yer alan %25’lik yüklenici karı ve genel masraflar yaklaşık maliyet hesabı için öngörülmüştür.
3- Teklif Birim Fiyat Cetvellerinde yer alacak Beton Pozlarına ait Birim Fiyat Tariflerinde beton sınıfları; KTŞ’de yapılan düzenlemeye göre gerekli düzeltmeler yapılarak kullanılacaktır.
2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ:
– İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun her türlü emniyet tedbirleri alınacaktır.
– Tüm bu işler için yapılacak masrafların “Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar”ın içinde olduğu kabul edilmiştir.

3. KATSAYI, ZORLUK ZAMMI VE FİYAT FARKI:

Birim Fiyat Tarifleri; KTŞ’ye uygun olarak her hal ve şart alımda kaliteli yapılan imalatın yerinde teslim alınması esasına dayandırılmıştır.
Bu sebepten yapılan imalatlara; işin öncesinde, yapımında ve sonrasında taşıma katsayısı, köprü inşaatı zammı, su zorluk zammı, tünel zammı vb. uygulama yapılmayacaktır.
Sözleşmesinde belirtilenlerin dışında herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecektir.
Bütün bunlann, “Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar” içinde olduğu kabul edilecektir.
Karayolları KGM birim fiyatları 2019 excel indir
4.ETÜT-APLİKASY0N VE KALİTE KONTROL İŞLERİ:
İhale dokümanında belirtilen imalatlar için gerekli hazırlık, İşletme-İş yapma aşamalarında her türlü etüt, aplikasyon, araştırma, deney vb. işlerin yapılması, bütün bu işler için ihtiyaç duyulan araç-gereç temini ve laboratuvarın kurulması ve/veya kalite kontrol hizmetleri alınmasının “Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar” içinde olduğu kabul edilecektir,

5.ÇED, RUHSAT VE İŞLETME:

KTŞ’nin ilgili kısımlarında belirtilen hususlara uymak koşuluyla ocak, servis yolları, şantiye sahaları ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Ruhsat ve İşletme İzinlerinin alınması, her türlü harç, vergi vb. bedellerin ödenmesi, ocak ve şantiye sahalarının kiralama ve benzer işler ile çevreye zarar vermeden çalışma yapılması ve bozulan kesimlerin ÇED raporuna uygun olarak çevreye uyumlu hale getirilmesi dâhil, her türlü iş ve işlemler için yapılan ödemelerin Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar” içinde olduğu kabul edilecektir.
6. TAŞIMA YOLLARI:
KTŞ nin ilgili kısımlarmda belirtilen hususlara uymak koşuluyla her türlü nakliyenin yapıldığı servis ve köy yolları ile diğer kurumların sorumluluğundaki yolların kullanılması sırasında çevreye zarar vermeyecek şekilde gerekli önlemler alınacaktır.
Bu yollar üzerindeki mevcut tesislerin (telefon, elektrik, su, boru hattı, sulama kanalı vb.) yolun kullanım süresince korunması, oluşabilecek hasarın kısa sürede giderilmesi ile bu işlerden dolayı doğabilecek süreli zarar ve ziyan yükleniciye ait olacaktır.
Mevcut yolların bu işlerdeki kullanımlarından dolayı olabilecek bozulmalar yüklenici tarafından eski haline uygun şekilde onarılacaktır. Bu işler için yapılan bütün masraflar “Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar” içinde olduğu kabul edilecektir.
Karayolları KGM birim fiyatları 2019 excel indir
7. MALZEME TEMİNİ:
İdarece onaylanan projesinde belirtilen imalat için gerekli olan her türlü malzemenin (bitüm, demir, çimento, kum, çakıl, taş, kırmataş, su vb.) temini veya iş başında temini ifadesinden; bu malzemelerin zati bedelleri ile yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, depolanması ve muhafazası olarak anlaşılacak ve bütün bunların “Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar” içinde olduğu kabul edilecektir.

8.  KARIŞIM ORANI DEĞİŞİKLİĞİ:

Karışım tesisinde (plent, beton santrali vb.) yapılan imalatlarda yüklenici işin öncesinde veya yapılması süresince İdarece onaylanan karışım formülüne göre imalat yapmak zorunda olduğundan, karışım oranlarının değişmesi gerekçe gösterilerek teklif birim fiyatta değişiklik yapılamaz ve yüklenici ek ödeme talebinde bulunamaz.
9. BİR BİRİM FİYATIN İÇERİSİNE DİĞER BİR BİRİM FİYATIN DÂHİL EDİLMİŞ OLMASI:
Herhangi bir (A) birim fiyatının tarifinde yapılması bahis konusu olan işler, başka birim fiyatlara giren işlerden meydana gelebilir. Bu işlere ait birim fiyatlar, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde bulunsalar veya sonradan yapılsalar dahi (A) birim fiyat tarifinde bunların fiyat dışı bırakıldığı yazılı olmadıkça ayrıca ödenmezler. Bunlara ait bedeller de (A) birim fiyatına dâhildir.
Karayolları KGM birim fiyatları 2019 excel indir
10. TAŞIMAYA, İNŞAAT VE İMALATIN BÜNYESİNE GİREN MALZEME MİKTARLARINA ESAS TABLO:
İnşaat bünyesine giren ve taşıma bedelleri ayrıca ödenecek olan malzemelerin miktarları bu Birim Fiyat Tarifi’ne ekli tabloya göre hesaplanacaktır. Beton ve harç yapımında gerek hacim, gerekse ağırlık cinsinden bünyeye giren kum ve çakıl miktarları; iş sırasında değişik uygulansa dahi, taşıma bedellerinin hesabında, cetvelde yazılı miktarlar esas alınır. Yüklenici bunun dışında herhangi bir hak ve talepte bulunamaz.
11. BİTÜMLÜ MALZEMELERİN ISI DERECELERİNE GÖRE ÖZGÜL AĞIRLIK DEĞİŞMELERİ:
Değişik ısı derecelerindeki bitümlü malzemelerin miktarlarının özgül ağırlıklar aşağıdaki esaslara göre tespit edilecektir.
Kullanılan bitümlü malzemenin; 15,6 °C (60 °F) sırasındaki özgül ağırlığı, bitümlü malzemenin kullanıldığı andaki ısı derecesine takabül eden aşağıda TABLO-2’de yazılı emsal ile çarpılarak, bitümlü malzemenin kullanma anındaki özgül ağırlığı bulunacaktır.
12. TÜNEL YAPIMINDA AYDINLATMA VE HAVALANDIRMA:
KGM/2001-KGM/2010 arası (KGM/2010 dâhil) tünel kazı pozlarında yer alan tünel aydınlatma ve havalandırma fiyatları tüm tünel yapım süresi dikkate alınarak hesaplandığından, tünel kazısı dışındaki pozlarda ayrıca tünel aydınlatma ve havalandırma bedeli ödenmez.