İntifa hakkı nedir?

10 Ekim 2023 Yazarı birimfiyatim.com 0

İntifa hakkı nedir?

İntifa hakkı nedir? İntifa hakkı, gayrimenkuller, taşınır mallar, haklar veya bir malvarlığı üzerinde kurulabilen ve aksine düzenleme olmadıkça, sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlayan bir irtifak hakkı türüdür.

Konu, gayrimenkuller (taşınmazlar) açısından ele alındığında, hak sahibi, intifa hakkının konusu olan taşınmazı zilyetliğinde bulundurma, yönetme, kullanma ve ondan faydalanma yetkilerine sahiptir. Ancak bu yetkileri kullanırken iyi bir yönetici gibi özen göstermek zorundadır. Örnek olarak, intifa hakkı sahibi gayrimenkulün muhafazası ve olağan bakımı için gerekli onarım ve yenilemeleri yapmakla yükümlüdür.

Gayrimenkule ilişkin irtifak hakları ancak tapu kütüğüne tescille kurulabilir. Bu kuruluş sözleşmeyle, kanunen veya mahkeme kararıyla olabilir. Sözleşmede aksine hüküm yoksa veya durum ve koşullardan hak sahibince şahsen kullanılması gerektiği anlaşılmıyorsa, intifa hakkının kullanılması başkasına devredilebilir.

İntifa hakkı, gayrimenkulün tamamen yok olması ve tescilin terkini ile sona erer. Sürenin dolması veya hak sahibinin vazgeçmesi ya da ölümü gibi diğer sona erme sebepleri, malike terkini isteme yetkisi verir. Buna göre, intifa hakkı sona erince hak sahibi, gayrimenkulü malike geri vermekle yükümlüdür. Ayrıca, intifa hakkı mirasçıya geçmemektedir. Örnek olarak, bir baba, gayrimenkulünün intifa hakkını üzerinde tutarak, kuru (çıplak) mülkiyetini bir hayır kurumuna bağışlayabilir. Böylece yaşadığı sürece gayrimenkulden her türlü faydalanmaya devam edebilir. Kuru mülkiyet sahibi taşınmazı kiraya veremezken, intifa hakkı sahibi verebilir. Ancak, baba vefat ettiğinde, söz konusu gayrimenkulün maliki babanın varisleri değil, hayır kurumu olacaktır.

kaynak:https://www.spl.com.tr/