Geçici Kabul Nedir? Tutanağı, İtibar Tarihi, Kesintisi

26 Mart 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

Geçici Kabul Nedir? Tutanağı, İtibar Tarihi, Kesintisi

Geçici kabul nedir?

Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında yüklenici idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur. Zorunlu bir neden olmadığı taktirde, başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde iş, yapı denetim görevlisi tarafından ön incelemeye tabi tutulur. İnceleme sonucu işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığının ve kabul işleminin yapılmasında Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre bir engel bulunmadığının anlaşılması durumunda, yapı denetim görevlisi (Ek–1)’de yer alan “Geçici Kabul Teklif Belgesi”ni düzenler ve yetkili makama gönderir. Yetkili makam, en geç on gün içinde Geçici Kabul Komisyonunu oluşturur.

Geçici Kabul Tutanağı
YAPIM İŞLERİ GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI
İşin adı :
Yüklenicinin adı/ticari unvanı :
Sözleşme tarihi :
Sözleşme bedeli :
Sözleşmeye göre işin süresi(takvim günü) :
Sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken tarih :
Varsa süre uzatımları :
Süre uzatımı dahil işin bitirilmesi gereken tarih :
İşin bitirildiği tarih :
Geçici kabul itibar tarihi :
…………………………………………. ile yüklenici …………………………………… arasında imzalanan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş için düzenlenen GEÇİCİ KABUL TEKLİF BELGESİ’nden ön incelemenin yapıldığı anlaşılmış olup;……………………tarihli makam oluru ile Başkan …………………………………. Üye …………………………………. Üye ……………………………… Üye …………………….. olmak üzere teşkil edilen GEÇİCİ KABUL KOMİSYONUMUZ, yüklenici ………………………………… de hazır olduğu halde …………………………-……………………….tarihleri arasında işyerine giderek yüklenici tarafından yapılmış işleri geçici kabul bakımından incelemiş ve aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir.
Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve geçici kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızaların bulunmadığı görülmüştür.
ANCAK(1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SONUÇ: Geçici kabul bakımından muayene ve inceleme işlemlerinin yapılması görevi Komisyonumuza verilmiş bulunan söz konusu işin yukarıda belirtilen (varsa ayrıntıları veya gerekçeleri ekli sayfalarda sayılan ve gösterilen) kayıtlarla ve bitim tarihi de ………………. olarak itibar edilmek üzere geçici kabulünün yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüş ve ………………. Makamın onayına sunulmak üzere işbu Geçici Kabul Tutanağı ……….. nüsha olarak düzenlenmiştir.
Tarih : ……………………
Geçici Kabul Komisyonu Üyelerinin Yüklenicinin
Adı soyadı : Adı//ticari unvanı :
Görev unvanı : İmzası :
İmzası :
Geçici kabul tutanağı onay tarihi :…………………………
Yetkili makamın imzası
(1) Buraya geçici kabul komisyonu üyelerinin düşünceleri ile varsa kusur ve noksanların kaç maddeden ibaret olduğu, tamamlanması için gereken süre veya nefaset kesilmesine karar verilmesi halinde nefaset tutarları yazılacaktır.
Standart Form-KİK049.0/Y
Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı
Geçici Kabul İtibar Tarihi:
Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde veya idare tarafından verilen en son süre uzatım kararında öngörülen iş bitim tarihinde tamamladığı yapı denetim görevlisi tarafından yapılan ön incelemede tespit edilmiş olması şartı ile, kabul komisyonunun iş yerine geç gitmesi ve kabul işlemini geç yapması halinde, kabul tutanağında itibar tarihi olarak işin fiilen bitmiş olduğu tarih gösterilir ve bu tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir.