Fiyat farkı sözleşme bedeline dahil mi?

31 Ağustos 2020 Yazarı birimfiyatim.com 0

Fiyat farkı sözleşme bedeline dahil mi?
88/13181 Sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi ile 4734 Sayılı Kanuna Göre İhalesi Yapılacak Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların Karşılaştırılması.
Fiyat farkı hesabındaki uygulama esasları aşağıda sıralanmıştır (Resmi Gazete, 2002):
• Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme
imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Bu esasların uygulanması sonucu sözleşme bedeline ek olarak ödenecek ya da
kesilecek bedeller, fiyat farkı olup sözleşme bedelini etkilemez.
• Bedeli yabancı para birimi cinsinden veya kur farkları ayrıca hesaplanmak
suretiyle yabancı para birimi karşılığı Türk Lirası ile ödenen işler için bu Esaslar
uygulanmaz.
• Hakedişlerin düzenlenmesi sırasında, hakedişe uygulanacak indeksin henüz belli
olmadığı durumlarda, bir önceki güncel indeks kullanılarak fiyat farkı
hesaplanır. Yeni indeksler temin edildiğinde sonraki hakedişlerde fiyat farkları
buna göre düzeltilir.
• Bu esaslara göre hesaplanan fiyat farkları, fiyat farkı ödenmesine konu
olabilecek tüm fiyat artışlarını kapsar. Bunun dışında yüklenicinin kullandığı
usuller, makine, ekipman, malzeme ve işçiliğin cins ve miktarı, Türk Lirasının
yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi, yurtdışından temin edilen
malzemenin menşei ülkede fiyatının artması ve benzeri diğer nedenlerle ilave
fiyat farkı ödenemez.

—–

• Avans ödenen işlerde, hakedişten mahsup edilen avans tutarı, formüldeki (An)
tutarından düşüldükten sonra fiyat farkı hesap edilir. Fiyat farkı katsayısının (Pn)
birden küçük olması halinde, (An) tutarından avans miktarı düşülmez.
• Bu Esaslar, iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ve/veya iş grupları
ile ihzarata uygulanır.
• Birim fiyat sözleşmelerde, sözleşmede birim fiyatı bulunmayan ve yapılması
idarece istenen bir iş kalemi için işin devamı sırasında yeni birim fiyat yapılması
halinde, bu fiyat, hazırlandığı uygulama ayının rayiçlerine ve şartlarına göre
tespit edilir. Belirlenen bu yeni birim fiyatın uygulama ayı fiyat farkı katsayısına
(Pn) bölünerek bulunan fiyatı, iş kaleminin miktarı ile çarpılır ve bulunan tutar
hakedişteki sözleşme birim fiyatları ile yapılan işler sütununa dahil edilerek yeni
iş kaleminin sözleşme bazında bedeli yükleniciye ödenir. Bu iş kalemine ait
fiyat farkı ise, uygulama ayının indeksleri üzerinden hesaplanarak bulunur.
Hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplama örneği
Fiyat farkı sözleşme bedeline dahil mi? Dahil değildir.