1 metrekare arsa ne kadar 2023?

27 Temmuz 2023 Yazarı birimfiyatim.com 0

1 metrekare arsa ne kadar 2023?

1 metrekare arsa ne kadar 2023? Arsa fiyatlarını belirleyen en önemli faktör o arsanın bulunduğu konumdur. Örnek vermek gerekirse son yıllarda Antalya’da arsa fiyatları uçuşa geçmiş bulunmaktadır. Antalya’nın kentsel dönüşüm bölgesinde bulunan Kızıltoprak Mahallesinde arsa m2 (metrekare) değeri ortalama 19.000 TL civarındadır. Ancak Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde arsa fiyatları daha yüksektir. Bunun nedeni o arsada yapılacak olan konutların daha yüksek fiyata alıcı bulmasıdır. Bir başka örnek de İzmir’den verelim:

İzmir’in Narlıdere semtinde konut arsalarının bir metrekaresi ortalama 20.000 TL civarından satılmaktadır. Ancak denize yaklaştıkça arsa fiyatları bu semtte uçuşa geçmektedir. İstanbul ilinde ise arsa fiyatları çok daha yüksektir. Peki arsanın tanımı nedir? Arsa: İmar planı ve imar mevzuatına göre oluşmuş imar parselidir. İmar parseli nedir? İmar parseli: İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, imar planı ve bu Yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir. Kat irtifakı nedir?

İrtifak hakkı cetveli: Arazi ve arsa düzenlemesine tabi parsellerde tescilli irtifak hakkının uygulama sonucu zeminde isabet ettiği parsellere dağılımını gösteren cetveldir.

DOP nedir? Düzenleme ortaklık payı (DOP): Düzenleme alanındaki ve bölgedeki yaşayanların kentsel faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan umumi hizmet ve kamu hizmet alanlarını elde etmek ve/veya düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında; düzenlemeye tâbi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden, imar planındaki kullanım kararlarına göre yüzde kırk beşe (% 45) kadar düşülebilen miktardır. Düzenleme ortaklık payı, düzenlemeye tabi tutulan yerler ile bölgede yaşayanların ihtiyacı olan ve herkesin ortak kullanabileceği, kamusal alanı ifade eder ve bölgede yaşayan insanların ortak kullanımı dışında hiçbir fonksiyon için kullanılamaz.

1 metrekare arsa ne kadar 2023?

arsa fiyatları 2023

Kadastral parsel nedir? Kadastral parsel: Herhangi bir imar düzenlemesi yapılmamış, kadastro mevzuatı uyarınca oluşarak tescil edilmiş parsellerdir.

Arsa tevhidi ne demektir? Tevhit: Birden fazla birbirine bitişik parselin imar mevzuatına uygun olarak birleştirilmesidir. İfraz ne demek? İfraz: Bir parselin imar mevzuatına uygun olarak bölünerek, birden fazla parsel oluşturulmasıdır.

İfraz ve tevhit işleminde istenilen bilgi ve Belgeler

a) Değişiklik haritaları yapım ve kontrol bilgileri formu,
b) 1/1000 ölçekli aslı gibidir onaylı uygulama imar planı ve sayısal verileri,
c) Son 6 ay içinde alınmış takyidatlı tapu kayıtları,
ç) İlgili kadastro müdürlüğünden 11 inci maddeye göre alınan onaylı mülkiyet raporu
ve ekleri,
d) Uygulamanın talep üzerine yapılması durumunda;
1) Özel ve tüzel hukuk kişileri tarafından talep ediliyorsa, taşınmaz sahipleri tarafından
uygulamayı yapan harita mühendisine verilmiş vekâletname/sözleşme,
2) Kamu kurumları tarafından yüklenici firmalara yaptırılıyorsa, yüklenici yetkilendirme yazısı veya aralarındaki sözleşme,
e) Alan hesapları ve dengelemeleri,
f) Ölçü krokisi ve koordinatları,
g) Durum haritası,
ğ) İmar planında hüküm bulunması veya sit alanları, orman, mera, su koruma havzaları
ve benzeri özel kanunlarla korunacak alanların bulunması durumunda, ilgili kurum/kurulun
uygunluk görüşü,
h) Tapu ve kadastro mevzuatı uyarınca istenen diğer belgeler,
istenir.
(2) İfraz ve tevhit işlemini onaylamaya yetkili idare, yukarıda belirtilen dokümanlar dışında başka açıklayıcı bilgi ve belge isteyebilir